KONKURS ZA DODJELU SREDSTAVA ZA KULTURNE NAMJENE

Objavljeno 02. October 2017

 

1. Upravni odbor AMUS-a raspisuje konkurs za dodjelu sredstava za kulturne namjene, u skladu sa Pravilnikom o fondu za kulturne i socijalne namjene, u ukupnom iznosu do 60.000 KM.

 

2. Oblasti i kriteriji koji su obuhvaćeni konkursom :

 

  • Muzičko stvaralaštvo (stimulacija domaćeg muzičkog stvaralaštva);
  • Muzičke manifestacije (organizovanje festivala, tribina posvećeniih novim djelima i naučnih skupova čija je tematika od značaja za domaće muzičko savremeno i tradicionalno stvaralaštvo);
  • Muzičko izdavačko stvaralaštvo (izdavanje nosača zvuka od značaja za domaće muzičko stvaralaštvo, objavljivanje partitura od značaja za muzičku kulturu, objavljivanje analitičkih studija i stručnih muzikoloških publikacija koje su od značaja za domaće muzičko stvaralaštvo).

 

3. Pravo da konkurišu za sredstva iz Fonda imaju sva pravna i fizička lica sa teritorije Bosne i Hercegovine koja ispunjavaju uslove konkursa (u daljem tekstu: Aplikanti).

 

4. Aplikant koji namjerava koristiti sredstva iz Fonda dužan je Upravnom odboru uputiti prijavu za dodjelu sredstava iz Fonda (U daljem tekstu: Prijava).

 

5. Prijava mora sadržavati:

 

a) kratak opis programa/projekta iz kojeg mora biti vidljivo da se ostvaruje svrha iz Člana 2. Pravilnika o fondu za kulturne i socijalne namjene;

b) podatak ili potvrdu iz koje je vidljivo da li je program/projekt sufinansiran i iz nekog drugog izvora (npr. fonda, donacija ili na temelju nekog drugog konkursa);

c) izjavu aplikanta kojom se isti se obavezuje da će program/projekat realizovati u određenom roku;

d) saglasnost autora/nosilaca autorskog prava za realizaciju muzičkih djela koja su sadržana u programu/projektu a organizatori festivala je mogu naknadno dostaviti, do potpisivanja ugovora sa AMUS-om;

e) izjavu aplikanta kojom se isti se obavezuje da će u svim promotivnim nastupima u javnosti AMUS biti pomenuto verbalno, na štampanom, promotivnom i svakom drugom materijalu kao i da će logo AMUS-a biti zastupljen na cjelokupnom promotivnom materijalu koji prati realizaciju programa/projekta.

 

6. Prednost pri odlučivanju imat će projekti koji stimulišu stvaranje novih autorskih djela, kao i aplikanti koji nemaju izdavačke i profesionalne ugovore i/ili nisu budžetski korisnici.

 

7. Prijava se podnosi AMUS-u, na obrascu koji je u prilogu ovog Konkursa, lično ili putem pošte na jednu od sljedećih adresa AMUS-a:  


Trg solidarnosti 2a
71000 Sarajevo, ili

 

Veselina Masleše 1
78 000 Banja Luka, ili

 

Kneza Branimira 6
88 000 Mostar


sa naznakom Prijava na konkurs.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. 

 

Konkurs je otvoren do 31.10.2017. godine.

Kontakt telefon : 033 - 255 - 307

 

 

Sarajevo, 02.10.2017. godine

Obrazac za prijavu projekta možete preuzeti ovdje.

Pravilnik o fondu za kulturne i socijalne namjene možete preuzeti ovdje.