KONKURS ZA DODJELU SREDSTAVA ZA KULTURNE NAMJENE

Objavljeno 23. April 2018

 
 1. Upravni odbor AMUS-a raspisuje konkurs za dodjelu sredstava za kulturne namjene, u skladu sa Pravilnikom o fondu za kulturne i socijalne namjene, u ukupnom iznosu do 60.000 KM.
   
 2.  Oblasti i kriteriji koji su obuhvaćeni konkursom :
 • Muzičko stvaralaštvo (stimulacija domaćeg muzičkog stvaralaštva);
 • Muzičke manifestacije (organizovanje festivala, tribina posvećeniih novim djelima i naučnih skupova čija je tematika od značaja za domaće muzičko savremeno i tradicionalno stvaralaštvo);
 • Muzičko izdavačko stvaralaštvo (izdavanje nosača zvuka od značaja za domaće muzičko stvaralaštvo, objavljivanje partitura od značaja za muzičku kulturu, objavljivanje analitičkih studija i stručnih muzikoloških publikacija koje su od značaja za domaće muzičko stvaralaštvo).
 1. Pravo da konkurišu za sredstva iz Fonda imaju sva pravna i fizička lica sa teritorije Bosne i Hercegovine koja ispunjavaju uslove konkursa (u daljem tekstu: Aplikanti).
   
 2. Aplikant koji namjerava koristiti sredstva iz Fonda dužan je Upravnom odboru uputiti prijavu za dodjelu sredstava iz Fonda (U daljem tekstu: Prijava).
   
 3. Prijava mora sadržavati:
  1. kratak opis programa/projekta iz kojeg mora biti vidljivo da se ostvaruje svrha iz Člana 2. Pravilnika o fondu za kulturne i socijalne namjene;
  2. podatak ili potvrdu iz koje je vidljivo da li je program/projekt sufinansiran i iz nekog drugog izvora (npr. fonda, donacija ili na temelju nekog drugog konkursa);
  3. izjavu aplikanta kojom se isti se obavezuje da će program/projekat realizovati u određenom roku;
  4. saglasnost autora/nosilaca autorskog prava za realizaciju muzičkih djela koja su sadržana u programu/projektu a organizatori festivala je mogu naknadno dostaviti, do potpisivanja ugovora sa AMUS-om;
  5. izjavu aplikanta kojom se isti se obavezuje da će u svim promotivnim nastupima u javnosti AMUS biti pomenuto verbalno, na štampanom, promotivnom i svakom drugom materijalu kao i da će logo AMUS-a biti zastupljen na cjelokupnom promotivnom materijalu koji prati realizaciju programa/projekta.
    
 4. Prednost pri odlučivanju imat će projekti koji stimulišu stvaranje novih autorskih djela, kao i aplikanti koji nemaju izdavačke i profesionalne ugovore i/ili nisu budžetski korisnici.
   
 5.  Prijava se podnosi AMUS-u, na obrascu koji je u prilogu ovog Konkursa, lično ili putem pošte u sjedište AMUS-a: Trg solidarnosti 2a 71000 Sarajevo sa naznakom Prijava na konkurs. Dodatno, ispunjen obrazac u elektronskoj formi (word dokument) potrebno je dostaviti na mail adresu sekretar@amus.ba

Konkurs je otvoren do 25.05.2018. godine.
 
Sarajevo, 23.04.2018. godine
 
Predsjednik Upravnog odbora AMUS-a
Davor Sučić
 

 • Obrazac za prijavu projekta možete preuzeti ovdje.
 • Pravilnik o fondu za kulturne i socijalne namjene možete preuzeti ovdje.