NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2019-11-01

Koncerti i autorska naknada

Većina autora nije upoznata da ih i od koncerata sljeduje autorski honorar. Ovaj iznos zavisi od broja posjetilaca i cijene ulaznica. Autorski honorari nisu isključivo rezervisani za radijska i TV emitovanja, već za komercijalno korištenje autorskih muzičkih djela. Prikupljeni iznosi unose se u odgovarajuće fondove iz kojih se vrši isplata autorskih honorara.

Izvođač će biti plaćen za izvođenje, ali taj izvođač izvodi pjesme koje je on sam ili neko drugi osmislio, napisao, aranžirao i u konačnici kreirao proizvod intelektualnog vlasništva. Iako su česti slučajevi da je autor pjesama ujedno i izvođač, nisu rijetkost ni slučajevi da izvođač izvodi pjesme drugog autora koji ne sudjeluje u raspodjeli izvođačkog honorara. Zbog navedenog AMUS i sistem kolektivne zaštite autorskih muzičkih prava djeluje kako bi se autoru osigurala pravedna naknada za korištenje njegovih djela na koncertima.

Prema Zakonu o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava, naknadu za javno izvođenje dužan je platiti organizator. Organizator koncerta je obavezan najkasnije tri radna dana prije dana održavanja koncerta o svojoj namjeri obavijestiti AMUS i zatražiti dozvolu za korištenje autorskih muzičkih djela na posebnom obrascu AMUS-a na osnovu kojeg se pravi ugovor. U roku od 15 dana nakon saopštavanja muzičkih djela organizator je dužan ispuniti obrazac o prihodima i troškovima te dostaviti popis izvedenih djela. Za bilo koje javno izvođenje muzičkih djela uz naplatu ulaznica ili drugih oblika naplate, autorska naknada se plaća na osnovu bruto prihoda, a ako se ulaz nije naplaćivao autorska naknada će se platiti na osnovu tarife u ugovoru. Stručna služba AMUS-a će autorima isplatiti naknadu prema dostavljenim listama izvedenih djela tek nakon što organizatori dostave liste emitovanih djela i plate naknadu za organizovani koncert.

Oni koji se profesionalno i ozbiljno bave organizacijom koncerata, vrlo dobro znaju šta plaćaju kad plaćaju autorsku naknadu AMUS-u, a oni drugi se vjerojatno žale što uopće moraju uplatiti naknadu AMUS-u, umjesto da se informišu o razlozima njenog postojanja.

Svim izvođačima savjetujemo da prilikom javnih nastupa, ako nisu autori, uvijek imaju na umu da izvode djela u koje je neki autor uložio svoje vrijeme, talenat, trud i strast. Svi segmenti autorskog muzičkog djela su važni te je za dobrobit jednog sistema važno da svaki sudionik bude pravedno nagrađen.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22